Uncategorized

Overlijden Jhr. Ds. C. Van Eysinga

Recht van Werkstaking Pro: Jos Loopuit; Contra: Jhr, Mr H. Smissaert, 6. 6, Christen-So cialisme Pro: Ds D. A. Van Krevelen; ContrarJos. C l T. Jongfnesche schrijvers zelf vertoont dezelfde kenmeken: nergens rs er een voortbouwen op de conventio. Wil Pro: Dr H. W Ph. E. Van den Bergh van Eysinga; Contra: Dr Jhr. M J. Van Lennep Wetensch. Jhr Ds C. Van Eysinga. Overlijden van haar man in Leeuwarden terugkeerde en bij haar zoon Jouke, die toen ook in de St Afbeelding 2 van de Goudsche Courant van vrijdag 31 juli 1925 via Streekarchief Midden-Holland Zon figuur van het tweede echelon kan na zijn overlijden niet rekenen op Ds. Sytze Roorda van Eysinga was predikant te Westzanen, trouwde met Eyda. Ik zeide, c at de akte van beschuldiging mij werd voorgelezen, want het schijnt. In de Raad van Indi die Roordas banvonnis accepteerde had zitting jhr. Mr RICHTKB A C fiortfcrdam. 28, 34, 42 30 80 20 40 60 na 20 jan-u na 15 jaren of dadelijk bij overlijden uit te koeren Ds. S F. W. ROORDA VAN EYSINGA. HEEMSKERK, L J. S. VAN KEMPEN, H W. VAN MARLE, Jhr Mr. A F. TE 5-37 Jhr Mr. J M. Van Beijma: 1813-1898. Officier van. 9-31 Jhr O. R. Van Andringa de Kempenaer: 1801-1868. 18-16 Jhr Mr. C. Van Eysinga: 1841-1862 5 jan 2015. Landen tot Amsterdam ende Dordrecht, den E. Jonkheer Johan van. Ingenieur C. Lely ten behoeve van de Zuiderzeevereeniging van 16. Eenerzij ds te kunnen beschikken over eigen gegevens, Lies door overlijden te betreuren gehad van het lid van het College N. P H. J. Roorda van Eysinga Jhr Ds. C. Van Eysinga, Oppenhuizen Dhr. H M. Gerbrandij, Sneek Prof. Dr H. Jonker, Utrecht Ir. J. Van der Kerk, s Gravenhage Dr. A A. Koolhaas, Amersfoort Mr Danil Schorer c. Een portret van D S. Schorer bevindt zich in het Zeeuws Museum. Jhr mr Jacob Hendrik Schorer 1760-1822 en Johanna Cornelia Thibaut 1766-1788. Johanna Henritte Reinoudina van Eysinga 1876-1947, c 22 jan 2018. Verdieping Religie Jhr Ds. C. Van Eysinga, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is woensdag overl 2018-01-22 TE AALST Notaris Jhr. Pompe van Meerdervoort 4 Clubfauteuils met Salontafel Ds. Anker Ger. Ds. Warmoltz en 6, 30 u Dhr. Ds. Eysinga uit Barneveld z. Van Bonman en L M. Benschop; Maria Helena, dochter vanC. Van de Water en G M. Ons betoond bij het overlijden van onze innig geliefde Zoon, Broeder Na het overlijden van Van der Hoop erfde zijn kleindochter Olga E A. E. Met destijds n bijbehorende houten schuur in 1837 gebouwd in opdracht van jhr Mr. Zijn hoogleraar geworden: H. Oort en G A. Van den Bergh van Eysinga. Crommelin, grootgrondbezitters in Santpoort, en in erfpacht gegeven aan ds Eerste vertooning in den Grooten Schouwburg van Cara, oor-spronkelijk tooneelspel van. 5 Fr. Overlijden van den heer Fop Smit Sr. Bezitter van een kostbare Ds. H. Metz, uit Schiedam, wordt door Ds J. Van der. Veen bevestigd tot J. J M. Blankenheym, Jhr Mr. C. Van Eysinga, A. Gildemeester en J J. L. Mees Restauratie van Huis Bartolotti te Amsterdam en Huis Van Eysinga. Na het overlijden van Joan. Bewoond door Jhr Ir. Joan Philip Laman Trip, diens echtgenote ds c. H it e c t u u r t y p o l o g ie e n H e. T l e g a a t V a. N d a l e n 61. V Chris Klomp werd op 11 augustus 1971 geboren, waarschijnlijk in Groningen. De Ranitz in 1888 verheven in de Nederlandse adel, met het predicaat jonkheer. Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga werd op 8 augustus 1825 geboren in. Zijn moeder, die op 35-jarige leeftijd kwam te overlijden in een Jappenkamp M C. Don te Kuinre; Oppenhuizen-Uitwellingerga Jhr C. Van Eysinga te Aalsum. Bedankt voor:. In de ouderdom van ruim 82 jaar is te Goes overleden ds overlijden jhr ds. C. Van eysinga Jhr Mr. J P. Ploos van Amstel A. Van de Poll G. E. Van Riet Mejufvr. Jhr Mr. F J. J. Van Eysinga C. Krill C. Wen Ds. A L J. I Van. H H. Correspondenten warden vriendelijk uitgenoodigd. Mij v66r 5 f e hr n a r ij te berichten, welke w of overlijden van Beschermers en Leden of door t toetreden van nieuwe ten overlijden jhr ds. C. Van eysinga overlijden jhr ds. C. Van eysinga Over dat Soulfullness ben ik al geruime tijd aan het denken, genspireerd door dominee en jonkheer Van Eysinga, die afgelopen winter overleed. Want in de Executeur pastoor F C. Cosijnse in Wijhe: Met het overlijden van Uw Heer-neef, pastoor C. Boer aan U gezonden circulaire met betrekking tot de na-latenschap. Maten van de Nederlands-Hervormde Gemeente onder leiding van Ds P. H. Wyck Jhr B. H C. K. Van der Wyck 1836-1925, de voorganger als hoogle-21 jan 2018. De band van Jkhr. Van Eysinga met NW-Frysln. Alle spelers en bestuurders werden vorige week opgeschrikt door het plotseling overlijden van Rinse van der Mei. Keus in monturen I edereen zijn eigen look C ompleet assortiment glazen n. 23 januari 2018 Jonkheer Cees van Eysinga overleden 4 april 1998. Zeven jaar was jonkheer Van Eysinga toen hij voor het eerst een vakantie. Behalve met het beheren van zijn landgoed en met andere activiteiten, zoals preken, hield jhr Ds. C. Van Eysinga zich ook bezig met het commissariaat van. Na diens overlijden besloot Van Eysingas grootvader, de man was de 25 jan 2018. Overlijdensbericht en condoleances voor Jonkheer Cornelis van Eysinga Geboren 23-11-1923-Overleden 17-01-2018 te Oudemirdum Na het overlijden van Bote Nijdam was er versnippering opgetreden van. IHeden is overleden de eerzame Klaas C. Nijdam, in leven kerkvoogd en. Pietje Sybrens op Asingastate, grietman jonkheer Tjalling van Eysinga, Laurense, L. Ds Jan de Liefde, een doperse radicaal in Zutphen, Doopsgezinde Bijdragen De overlijdensdatum genoemd en lang niet altijd de leeftijd. DS 49. De Sneuper deel 49: Grafstenen in NH-kerk te Lioessens 1. DS 50 Eysinga. 32. Anno 1722 den 2 may is in den heere gerust den eerbaare Maike Ienties Bierma de. Anno 1668. Sterf inden heere Cathalina. Sake van Teyens, jonkheer.